Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Τα ποσά που θα δοθούν ΔΩΡΕΑΝ στους πυροπαθείς για την ανακατασκευή των κατοικιών και των επιχειρήσεων Taxheaven Newsroom


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325, σύμφωνα με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές και ενεργοποιούνται οι διατάξεις για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Σύμφωνα με την απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει της διάταξης του άρθρου 84 του ν. 4313/2014, οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή με την μορφή ΔΩΡΕΑΝ κρατικής αρωγής τόσο για την ανακατασκευή, την αγορά νέας κατοικίας ή την επισκευή αυτής. Στεγαστική συνδρομή δικαιούνται επίσης και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τις ζημιές που υπέστησαν. 
Τα ποσά για την ανακατασκευή: 

α) Για κατοικία το ποσό των € 1.000 ανά τ.μ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ.
Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται:
i) Βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου,
ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου,
iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
....
ε) i. Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, το ποσό των € 500 ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου, 

ii. για κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και για επαγγελματικές αποθήκες, το ποσό των € 400 ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου.

Στις περιπτώσεις i) και ii) εάν το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου είναι πάνω από 150 τ.μ. (προσμετρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.

Κάθε τμήμα με εμβαδόν 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ.

ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ
Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον/την δικαιούχο για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου). Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει:

α) να είναι εντός του Ελλαδικού χώρου,

β) να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί, 

γ) να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

Επισημαίνεται ότι:

• Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων και εγγονών δε χορηγείται Σ.Σ.

• Στις περιπτώσεις που το κτίριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς.

• Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης Σ.Σ., το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η Σ.Σ. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτιρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη.

• Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα καθώς και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

5.2. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου οπουδήποτε εντός του Ελλαδικού χώρου. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτιρίου, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για:

i) την επισκευή φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε € 300 ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου. 

ii) την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε € 250 ανά τ.μ. για εμβαδόν Ε (τ.μ.) ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία ως προς τη χρήση, και ίσο με:

• το γινόμενο Ε επί 250 €/τ.μ., για Ε μικρότερο των 150 τ.μ.

• το ποσό των 37.500 €, για Ε μεγαλύτερο ή ίσο των 150 τ.μ.
Δεν χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτιρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε κτίρια που κατά την ημέρα της πυρκαγιάς του θέματος ήταν εγκαταλειμμένα σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πυρκαγιάς του θέματος και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη. Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο/η ιδιοκτήτης/τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλελειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από την πυρκαγιά του θέματος.

β) Σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).

γ) Σε κτίρια που βρίσκονται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41720

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Νέες προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων

Νέες προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων

  Καθορίστηκαν οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ ) και η κατάταξή τους σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, αντί τεσσάρων, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3119/31-7-2018).
  Σύμφωνα με αυτές:
  Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως τριάντα (30) δωματίων και κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.
  Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που έχουν καταταγεί με το βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο νέο σύστημα.
  Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των επιχειρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.
  Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυριών. Ομοίως ισχύει και σε περιπτώσεις μίσθωσης του ακινήτου.
  Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, πρέπει να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.
  Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις κλπ).
  Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας πέντε (5) κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ΄ελάχιστον ένα δωμάτιο – τουλάχιστον δύο κλινών – για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

  Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

  Νέα παράταση για τους δασικούς χάρτες

  Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι δίνεται νέα παράταση στην ανάρτηση δασικών χαρτών, στις περιοχές που ήδη εξελίσσεται η ανάρτηση και έληγε σήμερα, λόγω της μεγάλης προσέλευσης πολιτών την τελευταία εβδομάδα στα σημεία υποστήριξης.
  Η τελική ημερομηνία λήξης αντιρρήσεων, για αυτές τις περιοχές, θα είναι η 5η Σεπτεμβρίου.
  Κατατίθεται σχετική Υπουργική τροπολογία σήμερα.

  .
  Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 31.07.2018

  Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

  Κτηματολόγιο: Ξεκινούν οι δηλώσεις στους δήμους Μαραθώνα και Ωρωπού

  Ξεκινά από σήμερα η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές των δήμων Μαραθώνα και Ωρωπού.
  Σύμφωνα με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με την απόφαση αυτή καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού του Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνος και Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr/
  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 23-7-2018 και λήγει στις 23-10-2018 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 23-1-2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.
  Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλιως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
  Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
  Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

  Οι όροι και οι προϋποθέσεις αρτιότητας και δόμησης, σε οικόπεδα και αγροτεμάχια εντός και εκτός σχεδίου

  Οι πολεοδομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλες και πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες, που νομίζουν ότι κατέχουν ακίνητα που «αξίζουν» μια περιουσία και «πέφτουν από τα σύννεφα» όταν συντάσσουν νέο τοπογραφικό και μαθαίνουν ότι το οικόπεδο/ αγροτεμάχιο που έχουν στην ιδιοκτησία τους, δεν οικοδομείται.
  Επειδή σήμερα κάθε τετραγωνικό μέτρο δηλώνεται και φορολογείται από το κράτος, καλό είναι να ελέγξουμε κάθε ακίνητο που έχουμε και να ξεκαθαρίσουμε αν μπορεί να «χτίσει», αφού αυτή η ιδιότητα, καθορίζει και την τιμή του.
  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για δόμηση ενός οικοπέδου εντός σχεδίου πόλης;
  Για να δομηθεί ένα ακίνητο εντός σχεδίου (οικόπεδο) θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις και όροι που ορίζονται από τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. Οι όροι εγκρίνονται με την Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής και δημοσιεύονται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Αποτελούν εργαλεία ελέγχου της δόμησης, σε συνδυασμό με τις γενικότερες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και της ανεξέλεγκτης κατάτμησης των οικοπέδων.
  Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν
  1. Τις ελάχιστες διαστάσεις εμβαδού και προσώπου σε δρόμο που πρέπει να έχει ένα οικόπεδο, για να μπορεί να χτιστεί.
  2. Τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης (ΣΔ).
  3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης.
  4. Τυχόν δέσμευση ύψους ορόφων ή αποδοχής κατά ΓΟΚ.
  5. Τις διαστάσεις πρασιών και παρόδιων στοών, όπου προβλέπονται.
  6. Τυχόν άλλες δεσμεύσεις όπως α) εγγραφή ελάχιστης επιφάνειας κάτοψης κτιρίου στο οικοδομήσιμο τμήμα και ελάχιστης πλευράς β) απαγόρευση κατασκευής.
  Όταν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το οικόπεδο χαρακτηρίζεται ως άρτιο και οικοδομήσιμο. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή δεν υπάρχει η αρτιότητα του οικοπέδου, τότε εξετάζεται αν μπορεί να τακτοποιηθεί με τροποποίηση των ορίων ομόρων ιδιοκτησιών προκειμένου να προκύψουν οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε προσκυρώνεται σε γειτονικό ακίνητο. Η αρτιότητα λοιπόν των οικοπέδων είναι στενά συνδεδεμένη με την τακτοποίηση και προσκύρωση. Επίσης υπό προϋποθέσεις μπορούν να κτιστούν και οικόπεδα που δεν έχουν τις απαιτούμενες διαστάσεις και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν.
  • Τι ισχύει για τις εκτός σχεδίου περιοχές;
  Στα εκτός σχεδίου γεωτεμάχια (αγροτεμάχια), η αρτιότητα γενικά εξαρτάται από το εμβαδόν, το είδος δρόμου επί του οποίου βρίσκεται η έκταση,το χρόνο δημιουργίας (παλιό τίτλο ιδιοκτησίας) και τις διαστάσεις του.
  Γενικά για τις εκτός σχεδίου περιοχές ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, όμως κατά περιοχές ισχύουν και ειδικότερα διατάγματα.
  • Ισχύει ότι μπορώ να κτίσω στα 2 στρέμματα εντός ζώνης 500 μ. απο τον οικισμό;
  Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα,τα γήπεδα 2000 τ.μ. εντός της ζώνης 500 μ. γύρω από οικισμούς προ του 1923, που είναι προϋφιστάμενα του 1977.
  Προσοχή όμως, ως αφετηρία μέτρησης των 500 μ. της ζώνης λαμβάνεται το περίγραμμα του παλαιού συνεκτικού τμήματος του οικισμού.
  • Έχω 4 στρέμματα εκτός σχεδίου και μου λένε ότι δεν κτίζονται, ενώ ο διπλανός μου έκτισε. Γιατί;
  Σύμφωνα με την νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, για να οικοδομηθεί ένα αγροτεμάχιο, πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τετραγωνικά μέτρα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο είκοσι πέντε (25) μέτρα.Η υποχρέωση όμως των 25 μέτρων πρόσωπο σε δρόμο, δεν ισχύει για όσα ακίνητα έχουν δημιουργηθεί πριν τις 31-12-2003 και αυτό αποδεικνύεται με τίτλους ιδιοκτησίας.
  Δηλαδή αν προϋφίσταται του 2004 τότε αν έχει 4 στρέμματα είναι άρτιο ακόμη και αν είναι τυφλό και έχει εξασφαλίσει προσπέλαση προς οδούς ή δουλεία σε αγροτικό δρόμο.
  • Έχω 4 στρέμματα και 25 μέτρα πρόσωπο σε δρόμο και μου είπαν ότι δεν κτίζω. Γιατί;
  Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους αγροτικούς δρόμους στην εκτός σχεδίου δόμηση. Ο Νόμος 3212/2003, καθόρισε απαίτηση για την αρτιότητα σε νεοδημιουργούμενα γήπεδα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, την ελάχιστη έκταση 4000 τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μ. Όμως δεν θεωρείται κοινόχρηστος κάθε αγροτικός δρόμος, που δημιουργήθηκε με την συναίνεση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Για αυτό και θα πρέπει να εξετασθεί εάν ο δρόμος προϋφίσταται του 1923 ή είναι δρόμος που έχει τεθεί σε κοινή χρήση με οιανδήποτε νόμιμο τρόπο.
  • Μπορεί ακόμα ένα αγροτεμάχιο που βλέπει σε δημοτικό δρόμο να κτίσει στα 750 τ.μ.;
  Πράγματι υπάρχει η δυνατότητα και κάτω των 4 στρεμμάτων να οικοδομηθούν αγροτεμάχια που έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές οδούς και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  Α) Για τα ακίνητα που δημιουργήθηκαν πριν τις 12-11-62 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ., Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ.,Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ.
  Β) Για τα ακίνητα που δημιουργήθηκαν πριν τις 12-9-64 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ., Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1.200) τ.μ.
  Γ) Για τα ακίνητα που δημιουργήθηκαν πριν τις 17-10-78, και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.
  Προσοχή όμως, διότι σε ορισμένους Δήμους της Χώρας, έχουν θεσμοθετηθεί Χωροταξικά Σχέδια ( ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), με τα οποία έχουν καταργηθεί οι εν λόγω παρεκκλίσεις για την ανέγερση κατοικίας. Επομένως δεν επιτρέπεται η δόμηση κατοικίας σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων.
  • Πότε χτίζουμε σε περιοχές NATURA;
  Στις περιοχές NATURA για όσα γήπεδα δημιουργούνται μετά των Μάρτιο του 2011 πρέπει για να οικοδομήσει κανείς να είναι κύριος τουλάχιστον 10 στρεμμάτων.Επίσης κατά παρέκκλιση κτίζονται και τα αγροτεμάχια μέχρι των 4 στρεμμάτων, που προϋπάρχουν την παραπάνω ημερομηνία.
  • Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες;
  Με την κύρωση των δασικών χαρτών που γίνεται σταδιακά στην χώρα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2019, θα επιτευχθεί ο σαφής καθορισμός των περιοχών που αποτελούν δάση και δασικές εκτάσεις. Αυτό θα οδηγήσει στην αποσαφήνιση των αγροτεμαχίων που θα μπορούν να οικοδομηθούν και των εκτάσεων που θα διέπονται από την δασική νομοθεσία και επομένως τον περιορισμό και την απαγόρευση της δόμησης.
  • Πώς θα γνωρίσω με σαφήνεια τι ισχύει για το οικόπεδο και τα αγροτεμάχια που κατέχω;
  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος αφού αποτυπώσει το ακίνητο σας, θα μελετήσει τα συμβόλαια και εφαρμόζοντας τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής, θα βεβαιώσει με σχετική υπεύθυνη δήλωση σε κάθε ένα από τα τοπογραφικά των ακινήτων σας εάν είναι άρτια και οικοδομήσιμα

  Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

  Οικιστικές λύσεις για παραθεριστικές κατοικίες, συνεταιρισμούς, ιδιωτικές πολεοδομήσεις – Κανόνες Χωροταξικού Σχεδιασμού

  Στην εξασφά­λιση επάρκειας για οικιστική ανάπτυξη και παραγωγικές εγκαταστάσεις και υποδομές μέσω της προώθησης ελεγ­χόμενων συμπαγών/συνεκτικών προτύπων οικιστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης παραγωγικών εγκαταστάσεων και μέσω της ανακύκλωσης/επανάχρησης εγκαταλελειμμένων ή ανενεργών χρήσεων γης αποσκοπούν μεταξύ των άλλων τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (του νόμου 4447/2016 (Α’ 241) για τα οποία με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών, προκειμένου να υλοποιηθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.
  Με την εκπόνηση των Περιφερειακών Χωρικών Πλαισίων προβλέπεται να αντιμετωπιστούν ζητήματα χωρικής οργάνωσης μεσοπρόθεσμης και μακρο­πρόθεσμης εμβέλειας (σε βάθος15 ετίας).
  Οικιστικές λύσεις
  Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των νέων μελετών ΠΣΠ, όσον αφορά στη χωροταξική οργάνωση και διαχείριση του χώρου και περιβάλλοντος προβλέπουν ότι θα αναλύονται, κατά περίπτωση, και σε ορισμένες κατηγορίες περιοχών ή γεωγραφικές κατηγορίες χώρου (πχ. Μητροπολιτικές Περιοχές, Λει­τουργικές Αστικές Περιοχές, ορεινές περιοχές, παράκτιες περιοχές κ.λπ.) τα παρακάτω θέματα:
  • Οικιστικό δίκτυο, αστικά κέντρα, αστικοποίηση
  α. Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας (μέχρι 5ου εθνικού επιπέδου και κάλυ­ψη εδρών ΟΤΑ, οικισμών > 2000 κατ.)
  β. Οργανωμένοι υποδοχείς παραθεριστικής κατοικίας (Ο.Σ., ΠΕΡΠΟ, Ιδ. Πολ., Τουριστική κατοικία κ.λπ.) και δικτύωση/διασύνδεση με οικιστικό δίκτυο
  γ. Αστικές λειτουργίες, εξοπλισμός υπερκείμενου, πε­ριφερειακού ή διαδημοτικού επιπέδου και ρόλος των οικισμών, δικτυώσεις/διασυνδέσεις.
  δ. Περιοχές καθημερινών μετακινήσεων/επιρροής- εξάρτησης αστικών κέντρων και περιοχές επιρροής (με ειδική αναφορά στις σημαντικές διαπεριφερειακές, και στις ενδοπεριφερειακέ διαδημοτικές εξαρτήσεις και σχέσεις).
  ε. Ένταξη των πόλεων της Περιφέρειας σε δίκτυα πόλεων
  • Χρήσεις γης-Σχέση δομημένου περιβάλλοντος με ύπαιθρο χώρα
  • Γενικές θεσμοθετημένες χρήσεις γης και γε­νική κάλυψη του εδάφους
  Οικιστική χρήση (οικιστικές περιοχές εντός σχεδί­ων πόλεων ή ορίων οικισμών, καθώς και περιοχές που έχουν πολεοδομηθεί με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Β’ κατοικίας ή συνεταιρισμών, ή ιδιωτικής πολεοδό­μησης, ΓΠΣ ν. 1337/1983, Οικιστικές ΖΟΕ, ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ν. 2508/97, ΤΧΣ, ΕΧΣ)
  Περιοχές παραγωγικών χρήσεων/Θεσμοθετημένοι οργανωμένοι υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ν. 3982/2011, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ)
  Μεταλλευτικές ζώνες, μεταλλεία, λατομικές ζώνες, λατομεία κ.λπ.
  Δάση και δασικές εκτάσεις (Δασικοί χάρτες, CORINE)
  Γεωργική γη (διαβαθμισμένη αρδευόμενη-λοιπή) (CORINE-Υπ. Γεωργίας)
  Ο ρόλος των ΠΧΠ
  Στην σχετική απόφαση σημειώνεται ότι:
  Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π.) του νό­μου ν. 4447/2016 αντικατέστησαν ως εργαλεία χωρικού σχεδιασμού τα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΧΣΑΑ) του νόμου ν. 2742/1999 στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδια­σμού που εισήγαγε ο ν. 4447/2016. Καλύπτουν υποχρε­ωτικά το σύνολο της εδαφικής περιοχής κάθε Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής που ρυθμίζεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.
  Ο χαρακτήρας των Π.Χ.Π. προσδιορίζεται από το νόμο 4447/2016 άρθρα 1 και 2 ως ακολούθως:
  α) Τα Π.Χ.Π. εντάσσονται στον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό (στρατηγική χωροταξία) και ειδικά στο δεύτερο ιεραρχικά γεωχωρικό επίπεδο, αυτό του περιφερειακού σχεδιασμού.
  β) Εναρμονίζονται με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (υπερκείμενο επίπεδο) τα οποία συντονίζουν, εξειδικεύ­ουν ή και συμπληρώνουν στο επίπεδο της Περιφέρειας για την οποία εκπονούνται και λαμβάνουν υπόψη κατά την εκπόνησή τους την Εθνική Χωρική Στρατηγική, τα αναπτυξιακά επιχειρησιακά προγράμματα και τις πολι­τικές και στρατηγικές με χωρικές επιπτώσεις.
  γ) Καλύπτουν ζητήματα στρατηγικής χωρικής ανάπτυ­ξης και χωρικής οργάνωσης μεσοπρόθεσμης και μακρο­πρόθεσμης εμβέλειας (15 ετίας) και διατυπώνουν γενι­κές χωροταξικές κατευθύνσεις και ενίοτε ρυθμίσεις σε περιφερειακό (ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό) επίπεδο για τις εξής χωροταξικές συνιστώσες: την αστική και οικιστική δομή, τη δομή των παραγωγικών περιοχών στον εξωαστικό χώρο, τις αναγκαίες τεχνικές υποδομές υποστήριξης των ανωτέρω, τις περιοχές προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και του τοπίου.
  δ) Η έννοια της χωρικής ανάπτυξης (spatial development) παραπέμπει στη σύζευξη της ισόρρο­πης περιφερειακής ανάπτυξης και του βιώσιμου πα­ραγωγικού περιφερειακού προτύπου με την αρμονική οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση του χώρου (amenagement du territoire). Η έννοια αυτή περιλαμβά­νει επίσης, στη σύγχρονη θεώρηση της, την υποστήριξη του ρόλου των περιοχών/περιφερειών στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού (εξωτερική ανταγωνιστικότητα) καθώς και την αειφόρο διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.
  ε) Ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι κυλιόμενος σχεδιασμός αξιολογούμενος ως προς την εφαρμογή του από τον υποκείμενο σχεδιασμό και την επικαιρότητά και εφαρμοσιμότητά του σε σχέση με τις εκάστοτε χω­ρικές πολιτικές, τις θεσμικές ρυθμίσεις και τα διαθέσι­μα προγραμματικά χρηματοδοτικά μέσα κατ’ ελάχιστο ανά πενταετία με βάση Εκθέσεις Παρακολούθησης που συντάσσει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συνδρομή των Περιφερειών.

  Δασικά αυθαίρετα: αυτή είναι η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου

  Συχωροχάρτι υπό προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν οι παράνομοι και πιθανώς καταπατητές που έχτισαν στα δάση εφόσον πληρώσουν ειδικό χρηματικό πρόστιμο... με ευκολίες 80 δόσεων για τις παραβάσεις της δασικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας, το οποίο θα κατευθυνθεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος αντ' αυτού που εκείνοι κατέστρεψαν (δασικό ισοζύγιο).
  Απαράβατος όρος τα κτίσματα και οι συνοδές εγκαταστάσεις τους να βρίσκονται εντός του περιγράμματος των οικιστικών πυκνώσεων (συστάδες αυθαιρέτων), το οποίο θα οριστικοποιηθεί έπειτα από έλεγχο τεσσάρων σταδίων για να εξεταστεί ενδελεχώς αν πληρούνται τα κριτήρια προσδιορισμού τους ως τέτοιων (π.χ. ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτηρίων πενήντα, μέση αναλογία αριθμού κτηρίων κ.ά.).Αυτό προβλέπει η πρόταση νόμου στην οποία κατέληξε η δεκαεπταμελής ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την εκπόνηση «του σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων». Έτσι προτείνεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για κτίσματα και κατασκευές προ της ισχύος του συντάγματος, 11 Ιουνίου 1975, και για τα αυθαίρετα που ανεγέρθησαν έως και τις 28.7.2011 (ταυτίζεται με την ημερομηνία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και παράνομων χρήσεων) εξαίρεση για 25 χρόνια.
  Όπως είναι γνωστό, οι περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων αφαιρέθηκαν κατά τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών για να μην «μπλοκάρει» λόγω των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του χάρτη η εξέλιξη της διαδικασίας που τον Δεκέμβριο του 2017 απέδωσε, για πρώτη φορά στα χρονικά, κυρωμένους (μερικώς) δασικούς χάρτες στο ένα τρίτο της χώρας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των οικιστικών πυκνώσεων ανά την επικράτεια ανέρχεται σε 1.300 - 1.500, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να εντοπίζεται στην Αττική και τη Χαλκιδική.
  Τώρα προβλέπεται η ανάρτηση αυτών των περιοχών μετά το... ξεδιάλεγμα ως προς την εφαρμογή των κριτηρίων. Εκκρεμεί επίσης η κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ επί των κριτηρίων προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, όπως τα καθόριζε Υπουργική Απόφαση του 2016, καθώς το Ε Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε πέρυσι ότι είναι αντισυνταγματική.
  Το ξεσκαρτάρισμα
  Ειδικότερα, η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης εισάγει διαδικασία τεσσάρων σταδίων στον έλεγχο των οικιστικών πυκνώσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ιώδες περίγραμμά τους, με τον πρώτο λόγο να έχουν ο δημόσιος φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο και οι δασικές υπηρεσίες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο εξάλλου θα δεχτεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων. Ο δημόσιος φορέας σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου ελέγχει τα ιώδη περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων (κατατίθενται με ευθύνη των ΟΤΑ) επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των δασικών χαρτών για την τήρηση των προϋποθέσεων.
  Εν συνεχεία, ο υπουργός ΠΕΝ εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, έκταση, αριθμός κτηρίων και θέση τους. Τα οριστικά περιγράμματα περιέρχονται προς έλεγχο στις αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες ώστε να τσεκάρουν αν περιέχονται σε αυτά εκτάσεις που απαγορεύεται να ενταχθούν. Εδώ προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου που θα ορίζει τη διαδικασία ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου. Το τελικό στάδιο προβλέπει έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης του υπουργού ΠΕΝ για την ολοκλήρωση του ελέγχου, στην οποία προσδιορίζονται τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και η έκτασή τους μετά την αφαίρεση των περιοχών που δεν υπάγονται στον νόμο, η αξία της δασικής γης ανά οικιστική πύκνωση και το κόστος αναδάσωσης. Στο Ελληνικό Κτηματολόγιο εκτιμούν πως πάνω από το μισό του αριθμού των εκτάσεων που έχουν υποβληθεί ως οικιστικές πυκνώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις...
  Ανάρτηση
  Τρεις μήνες από την έκδοση της παραπάνω διαπιστωτικής πράξης αναρτώνται οι δασικοί χάρτες από τις κατά τόπους διευθύνσεις δασών της χώρας με τις οικιστικές πυκνώσεις που εξαιρέθηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση. Οι «καθαρές» οικιστικές πυκνώσεις μετά το ξεσκαρτάρισμα απεικονίζονται σταθερά με ιώδες περίγραμμα, ενώ ο δασικός χάρτης εμπλουτίζεται και με ένα νέο χρώμα, το «κυανό», που περιλαμβάνει τις απορριφθείσες περιοχές κατά τη διαδικασία ελέγχου.
  Ειδικό πρόστιμο
  Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για την υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά το κτήριο και τον χώρο που έχει καταλάβει μαζί με άλλες κατασκευές. Ο υπολογισμός του γίνεται κλιμακωτά σύμφωνα με αλγόριθμο που περιλαμβάνει παραμέτρους όπως:
  • Την αξία της δασικής γης και το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα.
  • Την έκταση της οικιστικής πύκνωσης.
  • Τον αριθμό των κτηρίων σε συνδυασμό με συντελεστές βαρύτητας που προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των κτηρίων βάσει του εμβαδού τους (αυξάνεται όσο μεγαλώνουν τα τετραγωνικά).
  Συντελεστές βαρύτητας θεσπίζονται και για την έκταση του καταληφθέντος χώρου σε στρέμματα, ενώ λογαριάζονται τόσο η δόμηση όσο και η κάλυψη του κτηρίου.
  Το ποσό του προστίμου για τα αυθαίρετα πρώτης κατοικίας πέφτει στο μισό (μείωση 50%) και καταβάλλεται σε ογδόντα μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ. Όπως και με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, «εφόσον καταβληθεί εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου». Αν δεν καταβληθούν τρεις δόσεις, αυτό «συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη ρύθμιση, την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και την αναβίωση των ανακληθεισών διοικητικών πράξεων. Εφόσον έχει καταβληθεί μέρος του ενιαίου ειδικού προστίμου, αυτό συμψηφίζεται με τα πρόστιμα που καθορίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας».Ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά αναγράφεται η 31η.12.2019, η οποία με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να παραταθεί. Άλλωστε, η τακτοποίηση των αστικών αυθαιρέτων που ξεκίνησε στο τέλος του 2011 τείνει να γίνει μόνιμη με το πλήθος των παρατάσεων που έχει λάβει. Μεταξύ των δικαιολογητικών υπαγωγής είναι και το παράβολο των 250 ευρώ που μετά την πληρωμή του και σε διάστημα έξι μηνών ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του.
  Απαγορεύσεις και... παράθυρα
  Απαγορεύεται η οριοθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων ως οικισμών και η ένταξή τους στο σχέδιο πόλης, ενώ συνεχίζουν να προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στην πρόταση νόμου για θέματα ιδιοκτησίας Δημοσίου ή ιδιωτών χρήσης γης, προστατευόμενων περιοχών και πολεοδομικά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Κτήρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, εφόσον τακτοποιηθούν, επιτρέπεται να συνδέονται με δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και να επισκευάζονται μόνο.
  Παρότι ο γενικός κανόνας είναι ότι αποκλείονται τα αυθαίρετα των οικιστικών πυκνώσεων που βρίσκονται σε α) εθνικούς δρυμούς, β) υγροτόπους με «εθνική σημασία», σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, γ) περιοχές του δικτύου Νatura 2000, το σχέδιο αφήνει ανοιχτό παράθυρο για το αντίθετο.Όπως αναφέρεται, κατ' εξαίρεση "εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου οι εκτάσεις στις οποίες α) έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και επιτρέπεται η δόμηση ή β) δεν έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και η δόμηση προϋπήρχε της υπαγωγής της περιοχής στο ειδικό καθεστώς προστασίας".
  Επιβράβευση
  Πάντως, οι ενδιαφερόμενοι, διπλά παραβάτες τόσο της δασικής όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας, εφόσον εξοφλήσουν το πρόστιμο επιβραβεύονται έναντι των πολιτών που σεβάστηκαν τον νόμο και τη φύση, αφού αναστέλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που τους είχαν επιβληθεί από το δασαρχείο και την Πολεοδομία (παράνομες εκχερσώσεις, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πράξεις κατεδάφισης κ.ο.κ.). Η ειρωνεία είναι ότι στο άρθρο με τα απαιτούμενα προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου, τα τεκμήρια της παραβατικότητας χρησιμοποιούνται ως απόδειξη για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Αντιγράφουμε:
  «Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου ή αν δεν ανευρίσκεται αεροφωτογραφία για τα κτήρια προ του 1975, λαμβάνονται υπ' όψιν δημόσια έγγραφα, ιδίως έγγραφα δασικής υπηρεσίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, διοικητικές πράξεις Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν το ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί πριν από το 1975 και αφορούν το κτήριο»... Αλλά και στα δικαιολογητικά ένταξης στη ρύθμιση χρειάζεται τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από ιδιώτη δασολόγο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της εκχέρσωσης και τη χρονολογία αλλαγής χρήσης του δάσους ...
  Ο κατάλογος των ενεργειών "δασικού ισοζυγίου" που χρηματοδοτεί το ειδικό πρόστιμο
  Ως δασικό ισοζύγιο ορίζεται η παροχή πόρων για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τις οικιστικές πυκνώσεις. Ως δράσεις δασικού ισοζυγίου στην πρόταση νόμου περιγράφονται:
  • Δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα επιφάνειας τουλάχιστον ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης είτε με αγορά είτε με απαλλοτρίωση ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων.
  • Αναδάσωση επιφάνειας ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης.
  • Εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων με δασική βλάστηση και στόχο τη δημιουργία δάσους (προϋπολογισμός έργου ίσος με το κόστος αναδάσωσης ίσης επιφάνειας με την οικιστική πύκνωση).
  • Χρηματοδότηση μελετών και Έργων Διευθέτησης Ορεινών Χειμάρρων.
  • Δασοτεχνικά έργα προστασίας (αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, συντήρηση δασικών δρόμων κ.λπ.).
  • Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Κατά προτεραιότητα κατεδάφιση των κατασκευών εντός των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  • Χρηματοδότηση μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων, τα οποία βρίσκονται εκτός διαχείρισης.
  Ως χωρικό πεδίο δράσεων δασικού ισοζυγίου καθορίζεται κατά προτεραιότητα η δημοτική ενότητα εντός της οποίας βρίσκεται η οικιστική πύκνωση, διαφορετικά η περιφέρεια, ενώ ελλείψει τέτοιων επιφανειών εντός της ίδιας περιφέρειας επιλέγονται οι όμορες. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ νέου ειδικού κωδικού με την επωνυμία «Αντισταθμιστικό Δασικό Ισοζύγιο Οικιστικών Πυκνώσεων» στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
  Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ υποβάλλει μέσα σε έξι μήνες, μετά την τελική διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου και αφού έχει προηγηθεί αξιολόγηση των προτάσεων των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών, τον τελικό κατάλογο προτάσεων και μελετών για την υλοποίηση των έργων. Η κατανομή και διάθεση των χρημάτων θα αποτυπώνεται σε ετήσια έκθεση, η οποία θα υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με συντάκτη τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.